Yurt dışı istihdam işlemleri kapsamında yapılması gerekenler

İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, yurt dışı istihdam işlemleri hakkında merak edilenleri Independent Türkçe için cevapladı

Fotoğraf: Pixabay

Ülkemizin önemli kazanımlarından birisi de yurt dışında üstlendikleri projeleri hayata geçirmektir. 

Bu projeleri gerçekleştirirken işgücüne duyulan ihtiyacı karşılamak adına ülkemizden yabancı ülkelere götürülen işçilerin yaşayabilecekleri sorunları bertaraf etmek ve olası hak kayıplarının ve çalışanlarımızın mağdur edilmesinin önüne geçilmek üzere bazı tedbirler geliştirilmiştir.

fazla oku

Bu bölüm, konuyla ilgili referans noktalarını içerir. (Related Nodes field)

Türk ve yabancı firmaların yurtdışındaki işlerinde çalıştırmak amacıyla verdikleri işgücü istemlerinin karşılanmasını; yurt dışında çalışmak için başvuran iş arayanların işlemlerinin yerine getirilmesini; firmaların işgücü ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ilan izninin verilmesini; özel istihdam bürolarının yurtdışı istihdam hizmetlerinin düzenlemesine ilişkin işlemlerini; yurt dışı hizmet akitlerinin düzenlenmesi ve onaylanmasını; işçi ve işçi ailelerinin pasaport işlemlerini kapsamaktadır.


Yurt dışı istihdam hizmetleri ile ilgili esaslar

 • Yurt dışı ile ilgili iş ve işlemler aksine bir hüküm olmadıkça il müdürlükleri/hizmet merkezlerince yerine getirilir.
 • Firmaların, il müdürlükleri/hizmet merkezleri ya da özel istihdam büroları kanalıyla veya kendilerinin doğrudan temin ettikleri işçilerle veya tayin ettikleri vekil arasında örneği Kurumca hazırlanan yurt dışı hizmet akdinin imzalanması ve il müdürlüklerine/hizmet merkezlerine onaylattırılması zorunludur.
 • Türk firmaları hizmet akitleri onaylanmadan önce işçilerin sosyal güvenliklerinin sağlandığına ilişkin belgeyi il/şube müdürlüklerine ibraz etmek zorundadır.
 • Kuruma intikal eden yurt dışı işgücü istemlerinin karşılanabilmesi için il müdürlükleri/hizmet merkezleri mevzuatta belirtilen usul ve esaslara aykırı olmamak kaydıyla gerekli tedbirleri almak konusunda yetkilidir.
 • İl müdürlüklerine/hizmet merkezlerine işlem yaptırmak üzere başvuran her firma için dosya açılır.

Yurt dışı işgücü istemleri

Firmalar, yurt dışı iş gücü istemlerini Kurum kayıtlarından karşılamak veya yurt dışından aldıkları işlere kendi işçilerini götürmek ve sözleşmelerini onaylatmak için doğrudan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine/Hizmet Merkezlerine başvururlar.

Firmaların ibraz edecekleri belgeler

İşgücü isteminin karşılanması ya da ilan izni için firmaların aşağıda belirtilen belgeleri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine/Hizmet Merkezlerine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Türk firmalarından istenilecek belgeler

 • Ticaret Sicil Gazetesi örneği (bir defaya mahsus olmak üzere)
   
 • Taahhüt işleri için işin alındığı ülkedeki dış temsilciliğimizden alınacak yazı veya İş Alındı Belgesi.
   
 • Taahhüt işleri dışındaki işler için işyerinde çalıştırılacak işçi sayısını belirten dış temsilciliğimizden alınacak yazı veya Uygun Görüş Belgesi.
   
 • Yurt dışında yapı, tesis, bakım, onarım işleri; sınaî ve teknolojik imalât, tesisat ve montaj işleri; işletme, yönetim, bakım ve idame işleri; proje, mühendislik, müşavirlik işleri yapacak olan firmalardan; Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan Yurt Dışı Müteahhitlik Belgesi veya Yurt Dışı Geçici Müteahhitlik Belgesi.
   
 • Firmaların yürürlükte bulunan sosyal güvenlik mevzuatı hükümleri gereğince işçilerin sosyal güvenliğini sağladığına ilişkin belge.
   
 • Firma yetkililerinin noterce onaylanmış imza sirküleri, işlemlerin vekil aracılığıyla yapılacağı hallerde vekaletname veya yetki belgesinin aslı ya da aslı görüldükten sonra Kurum tarafından onaylanacak örneği.
   
 • Türk firmaları tarafından asıl işveren-alt işveren ilişkisi kapsamında yurt dışına götürülecek işçiler için, işi alan asıl işverenin işi devrettiğine dair dilekçesi ve alt işverenlik sözleşmesi.

Yabancı uyruklu firmalardan istenilecek belgeler

 • Firmanın kuruluşuna dair belgenin dış temsilciliklerimizce onaylı örneği veya yeminli tercüme bürolarınca yapılmış Türkçe çevirisi.
   
 • Taahhüt işleri için işin alındığı ülkedeki dış temsilciliğimizce alınacak yazı veya İş Alındı Belgesi ile taahhüt işleri dışındaki işler için işyerinde çalıştırılacak işçi sayısını belirten dış temsilciliğimizden alınacak yazı veya Uygun Görüş Belgesi.

İşgücü istemleri için ilan izni verilmesi

 • Türk firmalarından istenecek belgeler (Sosyal güvenliğin sağladığına ilişkin belge hariç) ve Yabancı Uyruklu Firmalardan İstenecek belgeler ve yayımlanacak ilan metnini Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine/Hizmet Merkezlerine ibraz etmiş firmalara işgücü istemlerini gazete, internet veya benzeri araçlarla karşılayabilmeleri için ilan izni verilir.
   
 • Firmaların yayımlayacakları ilanın bir örneği ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine/Hizmet Merkezlerine başvurmaları; ayrıca, ilan yabancı dilde yayımlanacak ise Türkçe metninin de başvuru esnasında verilmesi gerekir.
   
 • Verilecek ilan izninin süresi alınan işin süresinden fazla olamaz. Aynı işle ilgili olmak ve alınan izindeki metin ile aynı olmak şartı ile izin süresince birden fazla ilan verilebilir.
   
 • Yayımlanan ilan metni ile firmaların Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine/Hizmet Merkezlerine verdikleri ilan metni arasında farklılıklar olması halinde, firmadan, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine/Hizmet Merkezlerine verilen metne uygun olarak ilanın yeniden yayımlatılması istenir ve tekrarı halinde bir daha ilan için izin verilmez.

Yurt dışına çalışmak amacıyla gidenlerin, gittikleri ülkelerde zor durumda kalmamaları için, ücret, çalışma koşulları, sosyal güvenlik vb konular başta olmak üzere birçok konuda mağduriyet yaşamamaları için; yurt dışına çıkmadan önce, Yurt dışı İş Sözleşmelerini (Yurt dışı Hizmet Akdini) işveren tarafından onayladıktan sonra İlgili İŞKUR merkezine onaylatmaları, çalışma vizesini / iznini mutlaka almalarını öneriyoruz.

 

Sorularınız için: [email protected]

 

*Bu makalede yer alan fikirler yazara aittir ve Independent Türkçe’nin editöryal politikasını yansıtmayabilir. 

© The Independentturkish

DAHA FAZLA HABER OKU